STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


GODNIE ŻYĆ”


  1. Opis projektu

Projekt nasz skierowany jest do 30-osobowej grupy ludzi, do dzieci z rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i dzieci niepełnosprawnych znajdujących się w trudnych warunkach życiowo bytowych, nad którymi Polski Czerwony Krzyż sprawuje opiekę w formie dożywiania w stołówce PCK przy ul. Floriana 18 w Bydgoszczy. Obecnie w stołówce PCK prowadzimy dożywianie w formie jednego gorącego posiłku z „wkładką” tylko dla podopiecznych MOPS-u uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej z dzielnicy Szwederowa, ¦ródmieścia i Błonia. Ponadto w stołówce aktualnie zarejestrowanych jest ok. 30 osób, a w miesiącach jesienno-zimowych liczba ta wzrasta do 50 osób codziennie odwiedzających stołówkę PCK. Są to osoby nie posiadające żadnych środków do życia, osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym i bezdomni. Zdarza się często, że stołówkę odwiedzają samotne matki z dziećmi.

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Adresatami powyższego zadania są :

- osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością,

- osoby samotne pozostające w trudnej sytuacji życiowo-bytowej,

- niepełnosprawni, inwalidzi, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

- podopieczni MOPS - rejon Szwederowo, ¦ródmieście, Błonie żyjący w ubóstwie, niezaradne życiowo.

  1. Cele projektu:

- Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym i potrzebującym gorącego posiłku w czasie realizacji zadania.

- Zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego ( zakup środków sanitarno-higienicznych, odzieży, koców, kołder, bielizny osobistej, obuwia, środków medycznych w tym witamin, wydawanych sukcesywnie biednym i niepełnosprawnym, z magazynu darów od społeczeństwa).

- Udział osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnych żyjących w ubóstwie w uroczystościach (obchody „¦wiatowego Dnia Walki z Głodem”, wigilia Bożego Narodzenia).

- Podniesienie poziomu motywacji oraz aktywności osobistej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kierunku „powrotu do społeczeństwa”.

- Szeroka pomoc psychologiczna w zakresie: redukcji stresu, wsparcia, konsultacji istniejących problemów psychologicznych, realizowana w punkcie konsultacyjnym, przez psychologa- terapeutę w stołówce PCK.

- Stworzenie okazji do kontaktów społecznych, pobudzanie aktywności i chęci dokonywania zmian w swoim życiu.