STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY ?

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem prawnym każdego obywatela, z czego może nie każdy zdaje sobie sprawę, dlatego też Polski Czerwony Krzyż organizuje szkolenia skierowane do ogółu ludności.

Na początku warto powiedzieć sobie czym jest "Pierwsza pomoc", hasło to definiuje Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. 3.):
„pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych”.

Powyższy artykuł definiuje również "stan nagłego zagrożenia zdrowotnego", o którym mowa powyżej:

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.


Artykuł 4 Ustawy o PRM nakłada na nas, jako bezpośrednich świadków zdarzenia, obowiązek niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb o zaistniałej sytuacji:

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. „


Należy też pamiętać, że osoba udzielająca pierwszej pomocy korzysta z ochrony prawnej (Art. 5. Ustawy o PRM):

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.”

Inny aktem prawnym regulującym obowiązek niesienia pierwszej pomocy jest Kodeks Karny. Artykuł 162 KK mówi o karze jakiej podlega osoba, która nie udzieliła pierwszej pomocy:

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast do kierowców biorących udział w wypadku z ofiarami i nie udzielających im pierwszej pomocy odnosi się także Art. 93 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Dobrze jest zapoznać się z takimi zapisami i pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.

Oczywiście lepiej jest udzielać pierwszej pomocy z innych pobudek niż tylko strach przed odpowiedzialnością karną. Pierwsza pomoc to pakiet bardzo prostych czynności, a posiadanie tych umiejętności jest naprawdę potrzebne, bo będąc pierwszym ogniwem w łańcuchu przeżycia mamy realne szanse na uratowanie życia poszkodowanego na miejscu wypadku. Na pierwszą pomoc składają się techniki i procedury do wykonania, których potrzebna jest minimalna ilość specjalistycznego sprzętu i które mogą być wykonywane przez osoby bez wykształcenia medycznego po ukończeniu podstawowego szkolenia z pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc obejmuje nie tylko opatrywanie ran i urazów lecz obejmuje cały zakres zagadnień dotyczących opieki nad osobą poszkodowaną, w tym pomoc psychologiczną – pomoc udzielana osobom w stanie nierównowagi psychicznej wywołanej traumatycznymi przeżyciami.


Kursy prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż
oparte są na wytycznych Pierwszej Pomocy
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wytycznych
Europejskiej Rady Resuscytacji.

PCK na stałe współpracuje z Globalnym Centrum
Referencyjnym ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.
Korzystamy również z doświadczeń i metod nauczania
stosowanych w innych Stowarzyszeniach Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy  Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony certyfikatem
zgodności z wytycznymi pierwszej pomocy Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za wysoki standard
prowadzenia zajęć oraz doświadczoną i wysoko
wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZY KURS PIERWSZEJ POMOCY ORGANIZOWANY W SIEDZIBIE PCK W BYDGOSZCZY, KTÓRY ZAPLANOWANY JEST W DNIACH 26-27 SIERPNIA 2017R.Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: