STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


DLACZEGO WARTO UKOCZY KURS PIERWSZEJ POMOCY ?

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowizkiem prawnym kadego obywatela, z czego moe nie kady zdaje sobie spraw, dlatego te Polski Czerwony Krzy organizuje szkolenia skierowane do ogu ludnoci.

Na pocztku warto powiedzie sobie czym jest "Pierwsza pomoc", haso to definiuje Ustawa z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Art. 3.):
„pierwsza pomoc - zesp czynnoci podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagego zagroenia zdrowotnego wykonywanych przez osob znajdujc si w miejscu zdarzenia, w tym rwnie z wykorzystaniem udostpnionych do powszechnego obrotu wyrobw medycznych oraz produktw leczniczych”.

Powyszy artyku definiuje rwnie "stan nagego zagroenia zdrowotnego", o ktrym mowa powyej:

stan nagego zagroenia zdrowotnego - stan polegajcy na nagym lub przewidywanym w krtkim czasie pojawieniu si objaww pogarszania zdrowia, ktrego bezporednim nastpstwem moe by powane uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciaa lub utrata ycia, wymagajcy podjcia natychmiastowych medycznych czynnoci ratunkowych i leczenia”.


Artyku 4 Ustawy o PRM nakada na nas, jako bezporednich wiadkw zdarzenia, obowizek niezwocznego powiadomienia odpowiednich sub o zaistniaej sytuacji:

Kto zauway osob lub osoby znajdujce si w stanie nagego zagroenia zdrowotnego lub jest wiadkiem zdarzenia powodujcego taki stan, w miar posiadanych moliwoci i umiejtnoci ma obowizek niezwocznego podjcia dziaa zmierzajcych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotw ustawowo powoanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagego zagroenia zdrowotnego. „


Naley te pamita, e osoba udzielajca pierwszej pomocy korzysta z ochrony prawnej (Art. 5. Ustawy o PRM):

1. Osoba udzielajca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmujca medyczne czynnoci ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.”

Inny aktem prawnym regulujcym obowizek niesienia pierwszej pomocy jest Kodeks Karny. Artyku 162 KK mwi o karze jakiej podlega osoba, ktra nie udzielia pierwszej pomocy:

Art. 162. § 1. Kto czowiekowi znajdujcemu si w pooeniu grocym bezporednim niebezpieczestwem utraty ycia albo cikiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogc jej udzieli bez naraenia siebie lub innej osoby na niebezpieczestwo utraty ycia albo cikiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.

Natomiast do kierowcw biorcych udzia w wypadku z ofiarami i nie udzielajcych im pierwszej pomocy odnosi si take Art. 93 Kodeksu Wykrocze:

§ 1. Prowadzcy pojazd, ktry, uczestniczc w wypadku drogowym, nie udziela niezwocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popenienia wykroczenia, o ktrym mowa w § 1 orzeka si zakaz prowadzenia pojazdw.

Dobrze jest zapozna si z takimi zapisami i pamita, e nieznajomo prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.

Oczywicie lepiej jest udziela pierwszej pomocy z innych pobudek ni tylko strach przed odpowiedzialnoci karn. Pierwsza pomoc to pakiet bardzo prostych czynnoci, a posiadanie tych umiejtnoci jest naprawd potrzebne, bo bdc pierwszym ogniwem w acuchu przeycia mamy realne szanse na uratowanie ycia poszkodowanego na miejscu wypadku. Na pierwsz pomoc skadaj si techniki i procedury do wykonania, ktrych potrzebna jest minimalna ilo specjalistycznego sprztu i ktre mog by wykonywane przez osoby bez wyksztacenia medycznego po ukoczeniu podstawowego szkolenia z pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc obejmuje nie tylko opatrywanie ran i urazw lecz obejmuje cay zakres zagadnie dotyczcych opieki nad osob poszkodowan, w tym pomoc psychologiczn – pomoc udzielana osobom w stanie nierwnowagi psychicznej wywoanej traumatycznymi przeyciami.


Kursy prowadzone przez Polski Czerwony Krzy
oparte s na wytycznych Pierwszej Pomocy
Midzynarodowej Federacji Stowarzysze Czerwonego
Krzya i Czerwonego Pksiyca oraz wytycznych
Europejskiej Rady Resuscytacji.

PCK na stae wsppracuje z Globalnym Centrum
Referencyjnym ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.
Korzystamy rwnie z dowiadcze i metod nauczania
stosowanych w innych Stowarzyszeniach Czerwonego
Krzya i Czerwonego Pksiyca.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy  Polskiego Czerwonego Krzya zosta wyrniony certyfikatem
zgodnoci z wytycznymi pierwszej pomocy Czerwonego
Krzya i Czerwonego Pksiyca za wysoki standard
prowadzenia zaj oraz dowiadczon i wysoko
wykwalifikowan kadr instruktorsk.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NAJBLISZY KURS PIERWSZEJ POMOCY ORGANIZOWANY W SIEDZIBIE PCK W BYDGOSZCZY, KTRY ZAPLANOWANY JEST W DNIACH 26-27 SIERPNIA 2017R.
Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: