STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Struktura organizacyjna i jednostki podstawowe

Struktura organizacyjna i jednostki podstawowe

Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części - jednostek podstawowych oraz Rad Młodzieżowych PCK. Wśród jednostek podstawowych Młodzieży PCK znajdują się:

  1. Kluby Wiewiórka
  2. Szkolne Koła PCK (SK PCK)
  3. Akademickie Koła PCK
  4. Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK)
  5. Inne grupy Młodzieży PCK

Działają one w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.

Kluby Wiewiórka

Pierwszą z jednostek stanowią Kluby Wiewiórka, których celem jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.
Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:

  1. codziennie rano i wieczorem myje zęby,
  2. poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,
  3. przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
  4. przestrzega zasad bezpieczeństwa,
  5. niesie pomoc potrzebującym.

Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację.

Szkolne Koła PCK

Druga grupa to Szkolne Koła PCK. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
Realizując swoje zadania, Szkolne Koło PCK opiera się głównie na Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK, który ma wspierać opiekunów i koła w ich działaniach.
Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.

Akademickie Koła PCK

Celem działalności Akademickiego Koła PCK jest pomoc osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności Stowarzyszenia. Koła te mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach maturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu, który wstępując do Koła zobowiązany jest podpisać deklarację członkowską na podstawie, której otrzymuje legitymację członkowską.

Grupy SIM PCK
Grupy SIM PCK wzmacniają działania jednostek podstawowych poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów - liderów i animatorów działalności młodzieżowej.

Realizują one szereg zadań, wśród których znajdują się szczególnie działania na rzecz potrzebujących oraz promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej. Niezwykle istotną rolę odgrywa opieka nad Szkolnymi Kołami PCK i Klubami Wiewiórka, która przejawia się w pomocy w organizacji tam pracy czerwonokrzyskiej. Zadań tych jest wiele m.in. edukacja i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich, kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenie i rozwijanie ich umiejętności w zakresie pierwszej, współpraca z innymi jednostkami podstawowymi oraz zarządami, radami młodzieżowymi PCK i innymi organizacjami młodzieżowymi oraz oczywiście wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celu i misji.

Rady Młodzieżowe PCK

Rady Młodzieżowe PCK stanowią organ doradczy, którego nadrzędnym celem jest pomoc potrzebującym poprzez aktywizację środowisk dziecięco - młodzieżowych, koordynację działań Młodzieży PCK i jej integrację z całym Stowarzyszeniem. One to właśnie powinny inicjować, koordynować, promować i wspierać działania środowisk dziecięco - młodzieżowych na rzecz potrzebujących. Członkami Rad Młodzieżowych PCK są członkowie Młodzieży PCK będący reprezentantami jednostek podstawowych Młodzieży PCK oraz inne osoby współpracujące z Młodzieżą PCK na danym terenie, którym drogą wyborów powierzono określone funkcje i zadania.

Krajowa Rada Młodzieżowa PCK
Krajowa Rada Młodzieżowa Polskiego Czerwonego Krzyża to najwyższa władza ruchu młodzieżowego czyli inaczej mówiąc szefowie czerwonokrzyskiej młodzieży. Ich zadaniem jest koordynowanie działalności ruchu młodzieżowego PCK na terenie całego kraju i zagranicą. Krajowa Rada Młodzieżowa jest reprezentantem młodzieży wobec naczelnych organów PCK oraz na zewnątrz organizacji.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: