STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


WOLONTARIAT DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY, NAJLEPSZĄ FORMĄ EDUKACJI W DUCHU HUMANITARYZMU

WOLONTARIAT DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY, NAJLEPSZĄ FORMĄ EDUKACJI W DUCHU HUMANITARYZMU


Wielu małych ludzi, w wielu małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy potrafi odmienić oblicze świata

Polski Czerwony Krzyż to organizacja powstała przed 80 laty w trosce o losy innych ludzi. Od początku swojego istnienia prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa, przekazuje wzorce humanitarnych postaw, uwrażliwia na cierpienie drugiego człowieka. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża oparta jest na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych i akademickich kołach PCK, grupach młodzieżowych działających przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych PCK, klubach honorowych dawców krwi oraz kół zawodowych i środowiskowych.

Najliczniejszą grupę, bo ponad 70% wolontariuszy PCK stanowią dzieci i młodzież. To około 650 tysięcy osób pracujących na rzecz drugiego człowieka.

Aby mówić o istocie tego wolontariatu warto przyjrzeć się celom stawianym przed nim samym, odwołam się tu do słów prezesa honorowego PCK w 1920 roku Heleny Paderewskiej:

Pragniemy obudzić w sercach dzieci naszych i młodzieży ducha miłości bliźniego i poczucie obowiązku względem wszystkich ludzi, ducha czynienia dobra, gdzie tylko siły na to pozwalają, nie dla innych celów, a dla samego dobrego czynu, do szukania nagrody za czyny dobre we własnym przeświadczeniu o spełnieniu obowiązku. Pragniemy przez czyny miłosierdzia przeciwstawić samolubstwu miłości ogółu, którego dobro jest zarazem dobrem każdej jednostki jakkolwiek sformułujemy ten cel, drogi do niego prowadzą przez zrzeszenie dzieci i młodzieży pod sztandarem Czerwonego Krzyża i przez ich czynny udział w działalności.

Cele przyświecające tworzeniu wolontariatu młodzieżowego w 1921 roku

Cele przyświecające tworzeniu wolontariatu młodzieżowego w 1921 roku, przyświecają PCK również i dziś. W jego statucie odnajdujemy zapis mówiący, że: jednym z głównych celów działania PCK jest rozwijanie działalności wśród dzieci i młodzieży poprzez ich edukację w duchu humanitaryzmu.

Działania te rozpoczynamy od tych najmłodszych - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (6-7 lat), prowadząc dla nich specjalne programy uczące wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, kształtujące postawy tolerancji i niesienia bezinteresownej pomocy, propagujące zasady higieny osobistej i pierwszej pomocy. Dzieci skupione w Klubach Wiewiórka uczą się nie tylko tego, że trzeba myć zęby ale również tego, że trzeba pomagać kolegom, osobom starszym i być grzecznym i miłym dla innych. To początek ich edukacji "dobrego serca", ale to ich właśnie najłatwiej ukształtować na wrażliwych ludzi. Ma coś w sobie przysłowie "Czym skorupka za młodu nasiąknie tym pęknie w przyszłości". Widząc tak małe dzieci pracujące dla innych, mamy nadzieję, że będzie ono prawdziwe. Dzieci włączają się w takie akcje jak choćby "Gorączka złota" zbierając pieniądze nie dla swoich rówieśników, ale dla swoich starszych kolegów, którzy nigdzie nie wyjadą na wakacje, nauczone zasad pierwszej pomocy, zajęcia takie prowadzą dla swoich młodszych kolegów, pełnią dyżury "Ratowniczków" na przerwach stając z apteczką pierwszej pomocy, gotowi nieść pomoc. Sami inicjują akcję zbierania zabawek, czy pieniędzy dla biedniejszych dzieci.

Wzrastając w duchu humanitaryzmu dzieci osiągając wiek lat 10 nie odchodzą z szeregów PCK, jeżeli podoba im się praca wolontariuszy, stają się członkami Szkolnych Kół PCK, trafiają pod wprawną rękę pedagogów- opiekunów kół, których odpowiednie podejście do nich, talenty pedagogiczne i zaangażowanie w pracę społeczną pozwalają wychować wspaniałą młodzież, wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka.

W swojej codziennej działalności młodzież w Szkolnych Kołach krzewi idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej i pierwszej pomocy organizując konkursy, pogadanki, wystawy. Bierze udział w zawodach pierwszej pomocy, opiekuje się młodszymi kolegami i starszymi osobami robiąc im zakupy i sprzątając mieszkania. Z własnej inicjatywy często organizują zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy i przekazują je dla Czerwonego Krzyża lub instytucji, którymi się on opiekuje np. Domy Dziecka czy Domy Pomocy Społecznej.

Oprócz tego członkowie Szkolnych Kół PCK biorą udział we wszystkich działaniach Zarządów Rejonowych PCK i współpracują z grupami młodzieżowymi.

Często wolontariusze są tak aktywni, że nie wystarcza im tylko działanie na terenie macierzystej szkoły. Bardzo często przyłączają się oni do Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK czy Grupy Ratownictwa Medycznego PCK i działają w ich szeregach. Wówczas z SIM - ami prowadzą działalność "fachowo" zwaną opiekuńczo-wychowawczą.

Trafiając do Grupy Ratownictwa Medycznego ukierunkowują się na działanie związane z pierwszą pomocą i propagowaniem jej zasad w różnych środowiskach.

Ich codziennym zadaniem jest

Ich codziennym zadaniem jest wówczas opieka nad osobami, które potrzebują pomocy. Doskonale realizują się w pracy w Domach Dziecka, Domach Spokojnej Starości, Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych, szkołach przyszpitalnych. Konkursy, pląsy, nauka piosenek i zabawa z ludźmi, którzy potrzebują tego, by poświęcić im chociaż minutkę, stają się dla nich chlebem powszednim. Poznają wówczas smak uśmiechów otrzymywanych od chorych i opuszczonych dzieci, które stanowią najsłodszą zapłatę za ich pracę. SIM-owie to młodzi ludzie niezwykle wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, którzy wiedzą, że każdy biedny, chory, opuszczony człowiek czeka na ich pomoc i nie muszą dawać im pieniędzy, mogą podarować im swój czas, energię i radość życia.

Polski Czerwony Krzyż jest najliczniejszą organizacją w Polsce skupiającą dzieci i młodzież. Ponieważ, wyznajemy zasadę, że "jesteśmy organizacją, która nie powstała dziś po to, by jutro pozostały po niej jedynie wspomnienia" prowadzimy działania z dziećmi i młodzieżą , wyrabiając w nich pewne nawyki, kształtując postawy, nie oczekując natychmiastowego efektu, ale swoje działania traktując jako swojego rodzaju inwestycje. To swoisty fenomen ciągłości edukacji "dobrego serca", mała Wiewiórka wie, ze trzeba pomagać i uśmiechać się do innych, w szkolnym kole słyszy o godności człowieka i potrzebie jej poszanowania, później o potrzebie tolerancji i międzynarodowym prawie humanitarnym. Wiedza, którą otrzymują jest pogłębiana, odkłada się warstwami, nakładając jedna na drugą, uzupełniana na kolejnych szczeblach działalności daje całość i możliwość jej wykorzystania w praktyce. Dajemy dzieciom i młodzieży, możliwość działania w każdym wieku, w różnym zakresie działań, to szeroki wachlarz możliwości, których głównym celem jest pomoc potrzebującym. Każda osoba przychodząca do PCK może wybrać sobie charakter pracy i dziedzinę, zgodną z swoimi zainteresowaniami, w której czuje się najlepiej. Młodzi ludzie działają w Czerwonym Krzyżu gdyż daje im to również możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości i barier wewnętrznych, poznawania nowych ludzi i wymiany doświadczeń. To często alternatywa dla podwórek i klatek schodowych, to spędzanie wolnego czasu w sposób, który daje olbrzymią satysfakcję. Czerwony Krzyż jako organizacja nie zapomina o swoich wolontariuszach dbając o to, by zapewnić im dobre, profesjonalne przygotowanie do pracy, która wykonują oraz dać możliwość wykształcenia umiejętności, które będą użyteczne w ich przyszłym dorosłym życiu. Nie bagatelną rolę odgrywa w ich działalności czerwonokrzyskiej własna motywacja wolontariuszy do tego, by pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują w sposób, który najbardziej odpowiada ich własnym kwalifikacjom i zainteresowaniom. Czerwonokrzyscy wolontariusze to przykład dla rówieśników, godnej naśladowania postawy społecznej to ludzie wrażliwi na krzywdę ludzką, otwarci na nowe wyzwania . Dbamy, o to by zarówno oni sami jak i bliscy mogli być dumni z tego co robią "zmieniając świat na lepsze".

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych wolontariuszy zgłoś się do biura PCK przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy tel. 52 322 55 68, 322 60 11 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub wypełnij załączoną ankietę i prześlij na adres : ela.pck.bydgoszcz@wp.pl.

Ankieta wolontariusza PCK

 

 

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: