STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


 

 

Program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” –
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

Pomysł stworzenia programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" narodził się w 2001 roku. Jego twórcami byli pracownicy i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża - uczestnicy warsztatów "Wolontariat w planach działania Polskiego Czerwonego Krzyża na najbliższe lata i w projekcie Strategii PCK do 2010 roku". Tam postanowiono skorzystać z programu Młodzieży Słowackiego Czerwonego Krzyża „Evicka nam ohorela“ i adaptować go do potrzeb polskich dzieci. Na początku 2002 w trzech okręgach: lubuskim, łódzkim i małopolskim przeprowadzono pilotaż programu. Podczas jego trwania przeszkolono 1200 dzieci w 30 przedszkolach. Program był realizowany przez 45 wolontariuszy PCK.

Faza pilotażowa została bardzo wysoko oceniona zarówno przez dzieci, rodziców, wychowawców przedszkolnych, jak i wolontariuszy realizujących program - na 10 punktów przyznano ich aż 9,3! Na podstawie oceny programu wprowadzono udoskonalenia w samym programie jak i jego materiałach edukacyjnych. Sukces fazy pilotażowej zadecydował o jego rozpoczęciu już w wymiarze ogólnopolskim w II semestrze roku szkolnego 2002 / 2003, stając się oficjalnym programem Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Adresaci/uczestnicy

 

1.    Charakterystyka.

Dzieci w wieku 4 - 7 lat z dwóch najstarszych grup przedszkolnych i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

2. Sposób naboru.

Program „Super Wiewiórka” realizowany jest w przedszkolach i szkołach podstawowych w całym kraju. W programie tym biorą udział wszystkie dzieci uczące się w przedszkolu i szkole odpowiadające kryteriom wiekowym programu (4 do 7 lat).

 

Opis programu

1.    Założenia i cele programu.

Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcami do stworzenia programu „Super Wiewiórka” opierającego się na zagadnieniach:

- Pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa

- Higieny - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania chorobom

- W związku z narastającą falą przemocy na świcie, brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorów zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości

- W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej

 

Cel strategiczny programu

Wzmocnienie procesu wczesnej edukacji.

 

Cel operacyjny

Wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Oczekiwane efekty

Ukształtowanie u dzieci:

- Postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku

- Postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego

- Postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą

- Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych i codziennych wypadkach

- Znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich

- Znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi

- Umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach

- Postawa przestrzegania zasad prozdrowotnych - zwiększenie udziału o 30% w diecie dziecka spożycia owoców i warzyw jako źródła witamin

- Postawa niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi

- Postawa przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walka z dyskryminacją u dzieci.

- Poczucie współistnienia z innymi narodami europejskimi.

 

2.    Formy i metody realizacji

 

Zadania programu

- Przeprowadzenie bloku 17 zajęć edukacyjnych dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w przeciągu każdego roku szkolnego.

Blok zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, dbałości o higienę, pierwszej pomocy, tolerancji i pomocy potrzebującym. Szczegółowe zadania znajdują się w opisie każdego z 17 zajęć, a dokładny ich plan w harmonogramie spotkań.

 

Harmonogram spotkań

1.    Poznajmy się. Zapoznanie się grupy z prowadzącym i integracja.

2.    Pierwsze spotkanie Oli z Czerwonym Krzyżem. Przedstawienie organizacji, informacja o znaku Czerwonego Krzyża i o jego ochronie.

1.    Idzie Ola do przedszkola. Przedstawienie podstawowych zasad ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze.

2.    Ola na wycieczce w lesie. Poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie.

3.    Ola czyścioszek. Podstawy zdrowego stylu życia i higieny (zapobieganie chorobom "brudnych rąk").

4.    Ola na placu zabaw. Podstawy udzielania pierwszej pomocy przy urazach powstałych podczas zabaw.

5.    Ola myje zęby. Pokaz mycia zębów, "nie bój się dentysty".

6.    Ola rysuje - plecy prostuje. Prawidłowa postawa przy codziennych zajęciach.

7.    Ola sama ubiera się. Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w okresie jesienno-zimowym. Ubieranie się stosownie do pory roku.

8.    Ola ratowniczek. Nauka wzywania pomocy, korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa.

9.    Ola pomaga innym. Pomaganie osobom starszym, słabszym i młodszym dzieciom.

10.     Niebezpieczne zabawy Oli zimą. Niebezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu.

11.     Ola mała kuchareczka. Niebezpieczeństwa czyhające w kuchni: skaleczenia, oparzenia etc.

12.     Ola i obcy. Niebezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi.

13.     Ola i jej przyjaciele. Nauka tolerancji wobec ludzi innych ras, przekonań, wyznań itp.; propozycja przygotowania wspólnie z dziećmi scenki teatralnej

14.     OLA EUROPEJCZYK – Przygotowanie dzieci do integracji europejskiej.

15.     Zakończenie i podsumowanie spotkań. Gra planszowa sprawdzającej zdobyte przez dzieci wiadomości, prezentacja scenki teatralnej, wręczenie dyplomów dla grup przedszkolaków.

 

Pomoce dydaktyczne

W realizacji programu wykorzystywane są pomoce dydaktyczne:

- Podręcznik metodyczny, który otrzymuje każda osoba prowadząca zajęcia.

- Pakiet dla dzieci (kolorowanka, znaczek i legitymacja „Klubu Wiewiórka”, dyplomik) – cena 4,00 zł

- Gra planszowa, wykorzystywana jako podsumowanie zajęć.

 

Monitoring i ocena

Monitoring i ocena programu będzie odbywała się poprzez:

- Ocenę sprawozdań kwartalnych z realizacji programu przez zarządy PCK;

- Analizę i ocenę ankiet dla wolontariuszy, wychowawców przedszkolnych, rodziców;

- Analizę informacji od dietetyków przedszkolnych;

- Analizę książek wypadkowych w przedszkolach i szkołach;

- Analizę stanu uzębienia dzieci;

- Analizę statystyk policyjnych i strażackich oraz statystyk służby zdrowia dotyczących wypadkowości wśród dzieci.

 

Dokumentacja

W czasie trwania programu prowadzona będzie następująca dokumentacja:

- Dziennik zajęć z listą dzieci uczestniczących w programie;

- Kwestionariusz oceny wypełniony przez opiekuna;

 

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: