STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW
RUCH MŁODZIEŻOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem "MPCK". Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów.

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Kto może się do nas przyłączyć? Każdy, kto chce zdziałać coś dobrego. Działać u nas możesz już od najmłodszych lat. Zawsze, niezależnie od wieku i zainteresowań znajdziesz coś dla siebie. Możesz edukować siebie i innych w zakresie pierwszej pomocy, pomagać w organizacji i przeprowadzaniu imprez w Domach Spokojnej Starości, Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych, szkołach przyszpitalnych lub brać udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach, takich jak "Wyprawka dla Żaka", "Kampania Walki z Głodem" "Gorączka Złota", "Czerwonokrzyska Gwiazdka" czy "Wielkanoc z PCK".

Praca w Czerwonym Krzyżu daje możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.


Jeżeli chcesz, to możesz znaleźć miejsce dla siebie w Szkolnych Kołach PCK, Klubach Wiewiórka PCK, Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Akademickich Kołach PCK, czy Grupach Ratownictwa PCK.


SZKOLNE KOŁA PCK

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których można wymienić pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.KLUBY WIEWIÓRKA PCK

Celem działalności Klubów Wiewiórka PCK jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka PCK kształtuje humanitarne postawy dzieci, nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.
Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:

  • codziennie rano i wieczorem myje zęby;

  • poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku;

  • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia;

  • przestrzega zasad bezpieczeństwa;

  • niesie pomoc potrzebującym.


Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację.
GRUPY SPŁECZNYCH INSTRUKTORÓW MŁODZIEŻOWYCH PCK

Grupy SIM PCK działają przy oddziałach okręgowych i rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzmacniają działania PCK poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów - liderów i animatorów działalności młodzieżowej. Realizują one szereg zadań, wśród których znajdują się szczególnie działania na rzecz potrzebujących oraz promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej. Do zadań grup SIM PCK należy m.in. edukacja i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich, kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenie i rozwijanie ich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Członkiem grupy może myć osoba, która ukończyła 13 rok życia, a tytuł SIM PCK można uzyskać po ukończeniu 16 roku życia.

AKADEMICKIE KOŁA PCK

Celem działalności Akademickiego Koła PCK jest pomoc osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności PCK. Koła te mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach maturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu, który wstępując do Koła zobowiązany jest podpisać deklarację członkowską na podstawie, której otrzymuje legitymację członkowską.GRUPY RATOWNICTWA PCK

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 20 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. W województwie kujawsko-pomorskim działa Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz oraz Grupa Ratownictwa PCK Toruń.

Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z Oddziałem Okręgowym PCK lub jednym z oddziałów PCK w kujawsko-pomorskiem.Pliki do pobrania:

Harmonogram proponowanych akcji i imprez w roku szkolnym 2019/2020

Ankieta wolontariusza Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE wolontariusza pełnoletniego.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICÓW wolontariusza małoletniego.pdf


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: