STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


 100 lat temu Polski Czerwony Krzyż tworzył pierwszy w historii naszego kraju ruch wolontariacki, zrzeszając młodych ludzi, którzy chcieli wspierać odbudowujące się społeczeństwo. Przez te wszystkie lata wolontariusze, jako Ruch Młodzieży PCK, odpowiadali na aktualne potrzeby społeczne, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebował. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK, który rozpoczyna rok jubileuszowy.

Przeczytaj o historii powstania Ruchu Młodzieży PCK!

W Polskim Czerwonym Krzyżu można być wolontariuszem od najmłodszych lat. Obecnie w Ruchu Młodzieżowym PCK działa ponad 80 000 wolontariuszy zrzeszonych w różnych grupach, takich jak: Kluby Wiewiórka PCK, Szkolne i Akademickie Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych czy Grupy Ratownictwa PCK.

SZKOLNE KOŁA PCK

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których można wymienić pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.KLUBY WIEWIÓRKA PCK

Celem działalności Klubów Wiewiórka PCK jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka PCK kształtuje humanitarne postawy dzieci, nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.
Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:
  • codziennie rano i wieczorem myje zęby;

  • poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku'
  • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa;
  • niesie pomoc potrzebującym.


Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację.GRUPY SPOŁECZNYCH INSTRUKTORÓW MŁODZIEŻOWYCH PCK

Grupy SIM PCK działają przy oddziałach okręgowych i rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzmacniają działania PCK poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów - liderów i animatorów działalności młodzieżowej. Realizują one szereg zadań, wśród których znajdują się szczególnie działania na rzecz potrzebujących oraz promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej. Do zadań grup SIM PCK należy m.in. edukacja i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich, kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenie i rozwijanie ich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Członkiem grupy może myć osoba, która ukończyła 13 rok życia, a tytuł SIM PCK można uzyskać po ukończeniu 16 roku życia.AKADEMICKIE KOŁA PCK

Celem działalności Akademickiego Koła PCK jest pomoc osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności PCK. Koła te mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach maturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu, który wstępując do Koła zobowiązany jest podpisać deklarację członkowską na podstawie, której otrzymuje legitymację członkowską.

GRUPY RATOWNICTWA PCK

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 20 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. W województwie kujawsko-pomorskim działa Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz oraz Grupa Ratownictwa PCK Toruń.

Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z Oddziałem Okręgowym PCK lub jednym z oddziałów PCK w kujawsko-pomorskiem.

Pliki do pobrania:

Harmonogram akcji - Młodzież PCK - 2020-2021.pdf

Ankieta wolontariusza Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE wolontariusza pełnoletniego.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICÓW wolontariusza małoletniego.pdf

Deklaracja członkowska placówki edukacyjnej.pdf