18 Czerwca 2024Rekrutacja | Doradca zawodowy

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia zatrudnienie – Doradca Zawodowy  (Bydgoszcz)nr 2 z 18.06.2024r. w ramach projektu pt. „Wspólnie do niezależności”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

Adres: ul. Dr. E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz

E-mail:bydgoszcz@pck.pl, tel. 52 322-55-68

III. KWALIFIKACJE

1.      Wykształcenie wyższe.

2.      Doświadczenie zawodowe w doradztwie zawodowym.

3.      Wiedza na temat rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.

4.      Znajomość języka polskiego (min. poziom B2).

5.      Komunikatywna znajomość języka ukraińskiego (min. Poziom B1).

 

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE

1.      Doświadczenie w realizacji projektów.

2.      Doświadczenie w zakresie poszukiwania pracy w Polsce dla osób z Ukrainy.

3.      Doświadczenie w zakresie pisania CV i listu motywacyjnego.

4.      Dobra znajomość pakietu MS Office.

  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Doradcy Zawodowego, którego zakres obowiązków obejmuje:

- Przeprowadzenie personalizowanych testów kompetencyjnych i ich analiza (ok. 250 osób), który będzie pracował na terenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy z grupą ok. 3000 uchodźców z Ukrainy,

- Tworzenie indywidualnych planów działań oraz monitorowanie jego postępów,

- Pomaganie w przygotowywaniu dokumentów do poszukiwania pracy CV, list motywacyjny jak również pomoc przy rejestracji w Urzędzie Pracy i agencjach pośrednictwa pracy,

- Wskazanie miejsc poszukiwania pracy,

- Informowanie beneficjata o kursach zawodowych organizowanych w ramach realizacji projektu ,

- Udzielanie porad dotyczących podnoszenia kwalifikacji,

- Pomoc przy procesie nostryfikacji dyplomów,

- Pomoc jak i gdzie można przetłumaczyć dyplomy, czy dokumentację pracowniczą,

- Utrzymywanie relacji z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu

koordynacji aktywności zawodowych beneficjatów,

- Współpraca z lokalnymi władzami w celu pozyskania informacji o miejscach pracy w danych regionie.

Miejsce świadczenia usług: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. W ramach pracy możliwe są delegacje służbowe wewnątrz regionu lub na szkolenia i spotkania w Biurze Zarządu Głównego PCK w Warszawie.

Czas świadczenia usług: 40 h tygodniowo

Ilość stanowisk: 1

Termin obowiązywania umowy: od dnia 1.08.2024r. do dnia 31.03. 2026r.

Okres próbny – 3 miesiące

Umowa na czas określony do dnia obowiązywania projektu.

Wynagrodzenie maksymalne: 7 539,00 zł brutto (ok. 5 468,90 zł netto)

 

V. KRYTERIA PRESELEKCJI

1.      Doświadczenie w doradztwie zawodowym (1pkt).

2.      Doświadczenie w projektach (2pkt).

3.      Doświadczenie zawodowe w dziedzinie pomocy humanitarnej lub socjalnej (1pkt).

4.      Doświadczenie zawodowe w dziedzinie pomocy humanitarnej lub socjalnej (2pkt).

5.       Doświadczenie zawodowe w pracy z obcokrajowcami  (2pkt).

6.      Doświadczenie zawodowe w tematyce integracji uchodźców z Ukrainy (2pkt).

7.    Doświadczenie zawodowe w tematyce aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy (1pkt).

8.    Doświadczenie w zakresie aktywizacji cudzoziemców (1pkt).

 

Powyższe kryteria będą weryfikowane na podstawie przesłanego CV, referencji i innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (nieobowiązkowe) oraz formularza ofertowego.

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone co najmniej 2 osoby z największą liczbą punktów.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.      cena 30 %

Oferowaną cenę świadczenia usług Wykonawca przedstawi podczas rozmowy

kwalifikacyjnej.

Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym

sposobem/metodą:

30*(Cena oferty najtańszej) / (Cena oferty badanej)

Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 30

 

2.      Kryteria preselekcji 40%

Punkty w kryterium będą przyznawane na podstawie uzyskanej punktacji z pkt. V zgodnie  z poniższym sposobem:

40* (Liczba punktów uzyskanych u badanego Wykonawcy)/ (Liczba punktów uzyskanych  u Wykonawcy z największą liczbą punktów)

Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 40

 

3.      Wiedza na temat integracji uchodźców z Ukrainy 30%

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła doświadczenia zawodowego Wykonawcy oraz wiedzy na temat rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i będzie oceniania następująco:

a) Opis rynku pracy, możliwości na rynku pracy wraz z przykładami dla uchodźców z Ukrainy (10pkt)

b) Kultura osobista oraz poprawne i zrozumiałe formułowanie wypowiedzi (10pkt)

c) Umiejętności w zakresie przygotowywania IPD (indywidualny plan działania (10pkt)

Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 30

 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 ).

2.      Oferta powinna zawierać CV oraz wypełniony formularz. Możliwe jest dołączenie dodatkowych dokumentów takich jak referencje, certyfikaty bądź zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje.

3.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.      Oferta musi być czytelna.

5.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2024r. do godz. 15.00 .

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres paulina.popowicz@pck.pl

6.      Zamawiający odrzuci ofertę:

a)      złożoną po terminie;

b)     złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

c)      niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

d)     zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

e)     jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

f)       braku oświadczenia na CV o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Czerwony Krzyż 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

7.      Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi i kontaktu tylko na wybrane oferty.

8.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Popowicz | Regionalny Koordynator Projektu Wspólnie do niezależności

tel. 534 111 190

e-mail: paulina.popowicz@pck.pl

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;

3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;

4) brak uzyskania finansowania na realizację projektu.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polski Czerwony Krzyż do zawarcia umowy.

4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

 

 

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:

1.      Formularz ofertowy.

2.      Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Oferentów (obowiązek informacyjny).

 
wspieraj nas