STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Litera prawa


Jakie są wymagania zdrowotne dla kandydata na dawcę i dawcy krwi?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/D20100050.pdf


Przywilej Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy – Poza kolejnością...
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 47c
http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf


Komu przysługuje odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Jak wygląda odznaka i kto ją nadaje (ZHDK)?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/Rozporzadzenie_21_sierpnia_2006_r._ZHDK.pdf


Kto otrzymuje odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/4_Rozporz_Ministra_Zdrowia_z_dn_11_03_2005r.pdf


Przeliczanie innych składników krwi do nadania tytułów i odznak honorowych dla honorowych dawców krwi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych.
http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/8_Rozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_19_stycznia_2006r.pdf


Prawo honorowego krwiodawcy do dnia wolnego od pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. §12.
http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/6_Rozp_Ministra_Pracy_i_Polityki_Socjalnej_z_dnia_15%20maja_1996r.pdf


Bezpłatne leki dla zasłużonego honorowego dawcy krwi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art 43
http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf


Inne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków
http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/Dz.U.Nr%2023poz.119wykazlekowdlaZHDK.pdf


Ustawa o publicznej służbie krwi
http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/ustawa%20o%20publicznej%20sluzbie%20krwi.pdf