STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Honorowy Dawca Krwi

Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała honorowo krew. Honorowemu dawcy przysługuje:

 • tytuł i legitymacja "Honorowy Dawca Krwi" (wydawana przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi)

 • ekwiwalent w wysokości 4500 kcal, zwykle "wypłacany" w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych.

 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i z powrotem,

 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – odznaczeniaOdznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (dawniej I stopnia)Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników*,

mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników*.Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (dawniej II stopnia)Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej II stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników*,

  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników*.

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (dawniej III stopnia)Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,*

  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników*.

Tytuł i odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi.
*Przeliczanie innych składników krwi do nadania tytułów i odznak honorowych dla honorowych dawców krwi


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych.


http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/8_Rozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_19_stycznia_2006r.pdfTytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/Rozporzadzenie_21_sierpnia_2006_r._ZHDK.pdfHonorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;

 2. dyrektora Instytutu lub

 3. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


http://www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/4_Rozporz_Ministra_Zdrowia_z_dn_11_03_2005r.pdfUprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi

 • Zasłużony honorowy dawca krwi uprawniony jest do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia).

 • Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 43 i 47c

http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

 • Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 • Wiele samorządów miejskich na własną rękę wprowadza zwolnienia z opłat biletowych w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi, przy czym w celu nabycia prawa do bezpłatnych przejazdów w różnych miastach obowiązują różne progi minimalnej ilości oddanej krwi.

Informacja dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi posiadających uprawnienia do 100% ulgi w przejazdach komunikacją miejską w Bydgoszczy.Zgodnie ze zmieniająca Uchwałą nr LVII/1192/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. podjętą przez Radę Miasta Bydgoszczy Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

- kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

- mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

od dnia 23 maja 2014 r. posiadają 100% ulgę na przejazdy publiczną komunikacją miejską w Bydgoszczy.

Uprawnia do tego odpowiednia wkładka do legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" osobom, które oddały wymienioną ilość krwi, wydana wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Zgodnie z decyzją ZDM i KP w Bydgoszczy bilety wolnej jazdy na przejazdy komunikacją miejską w Bydgoszczy wydane do tej pory będą honorowane do końca 2014 roku. W ciągu tego okresu należy zgłosić się do KP OO PCK w Bydgoszczy w celu wymiany posiadanej wkładki na nowy wzór.

Wniosek o wydanie nowej wkładki w zakładce KRWIODAWSTWO + zdjęcie .Wszelkie informacje pod nr tel. 52 322-55-68 wew. 12