STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Wyprawka Szkolna Dla Dzieci Pochodzenia Romskiego”  1. Opis projektu

Celem programu jest wyposażenie dzieci romskich
w artykuły szkolne potrzebne do nauki. Pomoc± w formie wyprawki szkolnej obejmujemy rocznie grupę dzieci pochodzenia romskiego z Bydgoszczy, Białych Błot, Koronowa, Łochowa, ¦wiecia i Inowrocławia. Wyposażenie dziecka do szkoły przekracza możliwo¶ci wielu rodzin romskich, mieszkaj±cych w woj. kujawsko-pomorskim. Brak wykształcenia oraz zaradno¶ci życiowej powoduj±, że ubóstwo jest tam szczególnie odczuwalne. Najczę¶ciej s± to rodziny korzystaj±ce z zasiłków wypłacanych przez o¶rodki pomocy społecznej. Bardzo często nie s± w stanie opłacić bież±cych rachunków, a co dopiero wyposażyć swoje dziecko w niezbędn± wyprawkę szkoln±. Zbyt małe dochody w dalszym ci±gu stanowi± jedn± z ważniejszych przyczyn zaniedbywania edukacji dzieci romskich. Drugim problemem jaki pojawia się w¶ród Romów jest nie dbanie i nie przywi±zywanie wagi do systemu nauki w szkole. Częstym zjawiskiem jest zabieranie swoich dzieci w trakcie roku szkolnego,z uwagi na wyjazd do innego kraju, a przerwa
w nauce niekiedy wynosi pół roku, a nawet cały rok. Dlatego też wyposażenie dzieci romskich w artykuły szkolne jest w pewnym stopniu jakby zachęt± do systematycznego uczęszczania do szkoły.

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Grupę docelow± naszego zadania stanowi± dzieci pochodzenia romskiego uczęszczaj±ce do szkół w Bydgoszczy, Koronowie, Łochowie, Inowrocławiu i ¦wieciu.

Dzieci romskie pochodz± ze ¶rodowisk ubogich, gdzie rodzice utrzymuj± się z zasiłków
z pomocy społecznej b±dĽ rent socjalnych. Wyposażenie dzieci w wyprawki szkolne odci±ży budżet domowy, a same dzieci z u¶miechem powitaj± nowy rok szkolny.

  1. Cele projektu

Program ma na celu wyposażenie grupy dzieci pochodzenia romskiego w przedziale wiekowym od 8-14 lat w przybory szkolne potrzebne dzieciom do nauki. Pomoc± w formie przyborów szkolnych obejmujemy dzieci pochodzenia romskiego z: Bydgoszczy, Koronowa, Łochowa, Inowrocławia i ¦wiecia. Problem braku odpowiednich funduszy na zakup najpotrzebniejszych artykułów szkolnych w rodzinach romskich w województwie kujawsko-pomorskim pojawia się corocznie. Dlatego też Polski Czerwony Krzyż jak co roku przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej kontynuuje pomoc dzieciom romskim, przygotowuj±c je do nowego roku szkolnego.