23 Stycznia 2024Artykuł | Odpowiedzialny społecznie, czyli jaki?

Odpowiedzialność społeczna biznesu zagościła w naszym języku na dobre. Czym jednak jest? Czy tylko sloganem biznesowym? Czy niesie się za nią realne działanie?

O społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) mówimy w odniesieniu do firm, które ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i wpływ na społeczeństwo. W szerszym kontekście CSR opisywany jest przez normę ISO 26000- jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowisko poprzez etyczne i przejrzyste zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obejmuje zatem zarówno działania kierowane na zewnątrz, jak również wewnątrz organizacji.

Jak wynika z powyższej definicji- odpowiedzialność biznesu wiąże się z działaniem, wysiłkiem, który przedsiębiorstwa muszą ponieść, aby zneutralizować swój negatywny wpływ na otoczenie i zadbać o interesariuszy. Skąd zatem zainteresowanie takim działaniem? Chciałabym wierzyć, że wynika z kwestii etycznych,  byłoby to jednak myślenie nieco naiwne. Korzyści z wdrożenia CSR są coraz wyższe- zwłaszcza ekonomiczne. Wyższa płynność, lepiej wykorzystany majątek trwały i kapitał ludzki, wyższa rentowność sprzedaży to jedne z korzyści odnotowywane przez przedsiębiorstwa. Do tego coraz większa świadomość konsumencka i wyraźne korzyści PR-owe z działania na rzecz społeczności. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe coraz świadomiej, chętniej wybierają produkty firm, które mogą poszczycić się działaniami na rzecz środowiska, zwierząt czy społeczeństw.

Narzędzia, którymi dysponuje biznes, by działać odpowiedzialnie są liczne, przez co można dostosować je do każdego przedsiębiorstwa indywidualnie. Pierwsze z nich, to działania na rzecz lokalnej społeczności- wspieranie instytucji i osób, współpraca z lokalnymi organizacjami, programy na rzecz dzieci i młodzieży, grup zagrożonych wykluczeniem, inwestycje lokalne. Drugą z grup są działania proekologiczne- skierowane na ochronę środowiska lub minimalizujące wpływ firmy na środowisko. Przedsiębiorstwa mogą ponadto prowadzić kampanie społeczne, publikować raporty społeczne, znakować swoje produkty. Coraz popularniejszą formą wsparcia jest także wolontariat pracowniczy, czyli dobrowolna praca pracowników na rzecz organizacji czy inicjatyw prospołecznych.

Właśnie tu- w społecznej odpowiedzialności biznesu swoje miejsce odnajduje Polski Czerwony Krzyż. Od 105 lat pomagamy potrzebującym, promujemy zdrowie, prowadzimy system ratownictwa medycznego i wsparcia humanitarnego, organizujemy honorowe krwiodawstwo. Teraz także wychodzimy naprzeciw firmom, które razem z nami chcą odpowiadać za swoje działania i wpływać na społeczności lokalne. Chcemy być partnerem w zmianie, która wpłynie na nasze otoczenie. Chcemy razem walczyć o zdrowie psychiczne, wspierać rodziny, uczyć pierwszej pomocy, pomagać wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem, reagować za zmiany społeczne.

Znaleźliśmy się w trudnym miejscu historii- gdzieś na pograniczu futurystycznego świata rodem z książek fantasy i historycznego porządku z konfliktami zbrojnymi wyciągniętymi z lekcji historii. Gdzieś w tym wszystkim jest nasza codzienność, zabiegana, zapracowana, często niełatwa. Codzienność, o którą dbamy coraz mniej, zajęci politycznymi sporami, pracą, porządkowaniem i planowaniem. Umyka nam nasze zdrowie, dobrostan, poczucie przynależności do społeczeństwa, odpowiedzialność za nasze działania i troska o przyszłe pokolenia. Możemy zmieniać świat, a każdego dnia rezygnujemy z tej możliwości. Dlaczego? Czyż nie powinniśmy próbować zmienić świat na lepsze?

 

wspieraj nas