Odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi

Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację Honorowego Dawcy Krwi, którą wydaje odpowiednia jednostka publicznej służby krwi. Ci, którzy oddadzą określoną w przepisach minimalną ilość krwi, mogą zostać odznaczeni odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" oraz "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Odznakę wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

 Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko dawcy krwi
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi
  • nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację
  • oznaczenie stopnia odznaki

 Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników oraz mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

          

 


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników oraz mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

 


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników oraz mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.